Мова сайту

Порядок надання

Наші контакти

Адреса:

01021, м.Київ

вул. Мечнікова, 16-а
тел.: (044) 254-30-10
факс:(044) 280-17-22

 

Email:

info@ukragroleasing.com.ua

 

Сайт:

www.ukragroleasing.com.ua

 

Сторінка в Фейсбук


Голосування

Ваші потреби
 
Нова техніка Умови надання техніки в лізинг Умови надання техніки в лізинг
Умови надання техніки в лізинг

Відповідно до Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1904 (зі змінами та доповненнями), у фінансовий лізинг може бути передана техніка тільки вітчизняного виробництва.

Техніка надається у фінансовий лізинг за умови внесення лізингоодержувачем попереднього платежу, що становить не менш як 10 відсотків вартості техніки, на який не нараховується лізинговий платіж у частині винагороди лізингодавцю, та укладання Лізингоодержувачем договору страхування предмету лізингу.

Основним критерієм при визначенні потенційних лізингоодержувачів є відсутність простроченої заборгованості з оплати вітчизняної сільськогосподарської техніки, що придбана на умовах фінансового лізингу, а також з погашення кредитів, залучених державою або під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва.

Перевага надається лізингоодержувачам, які придбавають техніку для оснащення тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів, доїльних залів, елеваторів, овоче- і фруктосховищ, створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, реалізації інноваційних проектів, внесених до Державного реєстру інноваційних проектів, а також зернозбиральні комбайни і трактори, що агрегатуються з багатоопераційними ґрунтообробними та посівними комплексами.


Перелік документів, які повинен надати потенційний лізингоодержувач до філії Компанії свого регіону для укладення договору лізингу, та вимоги до їх оформлення.

 

Для укладення договору лізингу з Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" потенційним лізингоодержувачем надаються документи згідно з переліком залежно від організаційно-правової форми підприємства.

У випадку, якщо у суб’єкта господарювання відсутній повний перелік документів, він повинен надати лист-повідомлення про причину відсутності таких документів за підписом уповноваженої особи, завірений печаткою.

Перелік документів для акціонерних товариств (АТ), товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ), повних товариств (ПТ), командитних товариств (КТ), приватних підприємств (ПП), дочірніх підприємств (ДП), фермерських господарств (ФГ),  сільськогосподарських виробничих кооперативів, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, державних та комунальних підприємств (надалі - Перелік 1):

1. лист-замовлення (з обов'язковим  визначенням  постачальника та переліком техніки, обладнання) на укладення договору за підписом першої особи;

2. копію довіреності на уповноважену особу, яка підписує договір, якщо договір підписується на підставі довіреності (засвідчену потенційним лізингоодержувачем);

3. доказ повноважень керівника, головного бухгалтера (якщо така посада наявна) та/або уповноважених представників підприємства - потенційного лізингоодержувача на підписання документів, договорів (наказ про призначення (з обов’язковим підписом особи, яку призначили на посаду, на копії документа в ознайомленні з наказом), протокол про обрання, контракт, довіреність; рішення засновників (акціонерів, учасників органу управління) про укладення договорів лізингу, завірені печаткою підприємства (засвідчені лізингоодержувачем);

4. завірені копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційного коду керівника підприємства, головного бухгалтера (перших 4-х сторінок та сторінок місця реєстрації);

5. засвідчені нотаріально або посадовими особами органів місцевого самоврядування копії установчих документів;

6. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, завірена печаткою та підписом керівника або головного бухгалтера підприємства із зазначенням дати (засвідчена лізингоодержувачем);

7. копія відомостей з органу державної статистики про включення суб'єкта підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з датою внесення останніх змін (засвідчена лізингоодержувачем);

8. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (надається державним реєстратором відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців");

9. копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, якщо лізингоодержувач є платником ПДВ (засвідчена лізингоодержувачем);

10. копія свідоцтва платника єдиного податку, якщо юридична особа перебуває на спрощеній системі оподаткування (засвідчена лізингоодержувачем);

11. копія свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства суб'єктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, якщо юридична особа є таким платником (засвідчена лізингоодержувачем);

12. оригінал довідки банку про помісячний рух грошових коштів на банківських рахунках потенційного лізингоодержувача за 12 останніх місяців, які передують місяцю подання листа-замовлення на укладання договору;

13. оригінал довідки з органу державної податкової служби за місцем реєстрації про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів перед державним бюджетом;

14. оригінал витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, передбачений Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень";

15. оригінал інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013р. №868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»;

16. фінансову звітність у складі: форма №1 "Баланс" лізингоодержувача із розшифровкою статей, форма №2 "Звіт про фінансові результати", форма № 3 - "Звіт про рух грошових коштів", форма №4 «Звіт про власний капітал», форма №5 - "Примітки до річної фінансової звітності". Господарства, які відповідають статусу малих підприємств (з середньообліковою чисельністю працівників за звітний період від 10 до 50 осіб та обсягом виручки від реалізації від 500000 гривень до 2500000 гривень) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39, подають фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва у складі балансу (форма №1-м) і Звіту про фінансові результати (форма №2-м).

Фінансова звітність надається у складі звітів за останні два роки (період звітності) та звіту на останню звітну дату з обов’язковою відміткою відповідного органу про прийняття звітності (статистики);

17. оригінал банківської довідки про наявність/відсутність кредитів та наявність/відсутність прострочених кредитних зобов’язань і засвідчену копію кредитної угоди (при наявності кредитних зобов’язань);

18. техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план) ведення господарської діяльності з використанням майна, що замовляється, з розбивкою за роками на термін дії договору лізингу, за умови, якщо лізингоодержувачу передаються предмети лізингу, загальна вартість яких перевищує 500 000 грн;

19. копія державного акта на право власності на земельну ділянку або копія договору оренди землі, або копія довідки органу місцевого самоврядування чи іншого компетентного органу про користування земельною ділянкою із зазначенням площі ділянки (засвідчені лізингоодержувачем);

20. інформацію про вид забезпечення, яке може запропонувати лізингоодержувач з проектами відповідних договорів (у разі необхідності).

21. документи, що підтверджують право потенційного Лізингоодержувача на надання такого виду забезпечення, яке ним запропоноване Компанії (правовстановлюючі документи на рухоме та нерухоме майно та інше) (у разі необхідності).

У випадку, якщо потенційний лізингоодержувач здійснює підприємницьку  діяльність у формі фермерського господарства (ФГ), то замість документів, визначених у пункті 16, він надає для розгляду наступні документи: форма № 2 (ферм) "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства"; баланс селянського (фермерського) господарства - форма № 1-м (скорочена) із розшифровкою статей балансу за останні два роки (період звітності) з обов’язковою  відміткою відповідного органу про прийняття звітності (органу статистики) або звіт, що надається до відповідного органу.

У випадку, якщо потенційний лізингоодержувач є фізичною особою–підприємцем, то він подає на розгляд Компанії документи, передбачені пунктами  1, 2, 8, 12 - 15, 17, 19 Переліку 1 і додатково надає такі документи (надалі - Перелік 2):

1. доказ повноважень фізичної особи-підприємця та головного бухгалтера (якщо головний бухгалтер перебуває в трудових відносинах з ФОП) (засвідчені підприємцем);

2. завірені копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - підприємця та його/її дружини/чоловіка, головного бухгалтера (якщо головний бухгалтер перебуває в трудових відносинах) (перших 4-х сторінок та сторінок місця реєстрації);

3. завірені копії свідоцтва про шлюб/розлучення та оригінал згоди другого із подружжя на укладення договору лізингу;

4. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (засвідчені підприємцем);

5. копію свідоцтва платника єдиного податку (засвідчену підприємцем);

6. копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо ФОП зареєстрований як платник податку на додану вартість) (засвідчену підприємцем);

7. копія податкової декларації про доходи за останній звітний період, звіт суб‘єкта малого підприємництва - платника єдиного податку за останні два роки (період звітності) та звітність на останню звітну дату з відміткою ДПІ або іншу документацію, що визначає фінансовий стан фізичної особи — підприємця, (засвідчені підприємцем);

8. техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план) ведення господарської діяльності з використанням майна, що замовляється, з розбивкою за роками на термін дії договору лізингу (засвідчене підприємцем), якщо лізингоодержувачу передаються предмети лізингу, загальна вартість яких перевищує 100 000,00 грн.

9. інформацію про вид забезпечення, яке може запропонувати лізингоодержувач з проектами відповідних договорів (у разі необхідності).

10. документи, що підтверджують право потенційного Лізингоодержувача на надання такого виду забезпечення, яке ним запропоноване Компанії (правовстановлюючі документи на рухоме та нерухоме майно та інше) (у разі необхідності).

У випадку, якщо потенційний лізингоодержувач є фізичною особою – членом особистого селянського господарства, то він подає на розгляд Компанії документи, передбачені підпунктами 10, 11 п.4.1.2 і додатково надає такі документи (надалі - Перелік 3):

1. нотаріально засвідчені копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

2. нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб;

3. нотаріально засвідчена згода другого з подружжя на укладення договору лізингу.

Крім перелічених вище документів, Компанія залишає за собою право вимагати й інші документи, що містять інформацію про лізингоодержувача.

 

Строк лізингу становить до 15 років. Черговість сплати лізингових платежів становить місяць, квартал або  шість місяців. Перший платіж наступає залежно від черговості сплати лізингових платежів з дати підписання тристороннього акту приймання-передачі. За користування лізинговою технікою Лізингоодержувач сплачує 50% облікової ставки НБУ на момент укладання договору від її невідшкодованої вартості. За організацію поставки Лізингоодержувач сплачуе 7% від вартості Предмета лізингу.

КАЛЬКУЛЯТОР ЛІЗИНГУ Перейти

 

 

 

 
 
 

CC by SA 3.0, 2010-2017 "Украгролізинг"

Про компанію Про фінансовий лізинг Умови надання Законодавча база Питання та відповіді Новини Державні закупівлі